Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Şeyh Galip Hakkında Herşey

şeyh galip

Klasik edebiyatımızla herhangi bir şekilde ilgisi bulunanlar için Yunus Emre ve Fuzûlî ile beraber mutlaka bilinmesi gereken üçüncü zirve, Şeyh Gâlib. 1757-1799 yılları arasında yaşayan ve bir sanatkâra göre çok genç sayılabilecek bir çağda, kırk iki yaşında hayata veda eden Şeyh Gâlib’e dair; tezkirelerden makalelere, tezlere, bildirilere ve ansiklopedilere kadar …

Read More »

Ahîlik Teşkilatı ve Kardeşliği Esas Alan Altın Kuralları

ahilik teşkilatı

Kardeşlik anlayışının teşkilat haki ”Ahilik” Ticarî hayatta kardeşliği yaşatmayı hedefleyen ahîlik, fütüvvet anlayışının devamı olarak özellikle Anadolu’da geniş bir şekilde yayılan özgün bir müessesedir. Müslümanlar arasında olması gereken kardeşlik bağının iktisadî alandaki yansıması olan ahîliğin manevî yönü de bir tarikat şeklinde tezahür etmiştir. Ahîlik konusunda yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından …

Read More »

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve İhtiraslar

Küçük bir beylik iken kısa sürede bulunduğu mevkiin kazandırdığı stratejik avantajları çok iyi kullanarak bir “devlet” şeklinde teşkilatlanan Osmanlıların tarihî gelişim çizgisi içinde Yıldırım Bayezid döneminin ayrı bir yeri olduğu âşikârdır. Onun 1389’da biraz sancılı da olsa Osmanlı tahtına çıkışına kadar geçen süre zarfında Osmanlı beyliği Avrupa yakasına geçmiş olmanın …

Read More »

Buharînin şeyhi olan Abdullah-ı İlâhî

Buharînin şeyhi olan Abdullah-ı İlâhî, özel -likle devlet ricalinin de teveccühlerine mazhar olmuş ve hatta defalarca İstanbul’a davet edilmiştir (15). Ancak Onun bu davete erken zamanlarda icabet edip etmediğini kesin olarak tesbit edemiyoruz. Bu yıllarda dervişi Buharî’nin kalbine İstanbul’a gitmek ve oradaki meşayıhı ziyaret etmek arzusu düşer. Bu talebini İlâhîye …

Read More »

Hz. Şeyh ile Simavdan Hikayeler

Lâmiî Çelebi, bu hadiseyi şöyle nakleder “Hazret-i Hoca (Ubeydullah-ı Ahrar) kendilerine ileri derecede ta’zîm, iclâl, ikram ve teveccühte bulunduğu için devamlı huzursuz olurlardı. Bir gün Hazret-i Hoca özür dileyip şöyle buyurdular. Size nasıl ikram ve teveccühte bulunmayalım ki, sizi her gördüğümde iki ulu şahın yüceliğini müşahede etmekteyiz: Birincisi Hz. Peygamberin …

Read More »

isa bistami ve çetrefilli hayatından kesitler

Herhangi bir sesin zihnimi karıştırmasından korkarım, derdi ve bu da bunnda bir bahane idi.   İsa Bistâmî, “On üç sene şeyhin sohbetinde bulunmuş, ama kendisinden bir tek söz işitmemiştim; âdeti, başını, dizinin üzerine koymaktı” demiştir. Şeyh Sehlegî de, Sözü edilen husus kabz halinde idi, bast halinde ise halk ondan. birçok …

Read More »

Eski Dönem Türk Edebiyatında Şiir ve Tarih

hüddam ilmi

Hallâc-ı Mansûr Tarihte, tasavvuf kültüründe, sanatta, edebiyatta ve şiirde önemli yeri olan sembol bir kişiliktir. İslâmiyet’i kabulden sonra Türklerin medrese ve tasavvufla tanışmasıyla dîvân edebiyatımız gelişti. Böylece, İslâm medeniyetinin yetiştirdiği birçok rûh ve mânâ büyüğü gibi Hallâc-ı M ansûr da klasik edebiyatımızda işlenmeye başlandı. Seyyid Nesîmî tarzında çılgınca bir coşkunluğu …

Read More »